PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI LOV NA #MOJBOSCH APARAT

Splošne določbe:

Organizator BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje, matična številka 5684943000, D.Š. SI79872000 in izvajalec Escapebox, d.o.o., Vojkova 58, 1000 Ljubljana, prirejata nagradno igro Lov na #mojBosch aparat v reklamne namene na spletnem mestu www.mojBosch.si z znanimi dobitki (v nadaljevanju: nagradna igra). Vsi udeleženci, ki v skladu s temi pravili oddajo prijavo za nagradno igro,sprejemajo ta pravila, so z njimi seznanjeni in se z njimi v celoti strinjajo.

Za organizatorja se za potrebe izvedbe nagradne igre ter vsa razmerja, ki bi izhajala iz ali v zvezi s to nagradno igro, šteje tudi oseba, ki jo organizator pooblasti, da v njegovem imenu in za njegov račun izvede to nagradno igro.

Vse odločitve organizatorja v okviru ali v zvezi s to nagradno igro in z njo povezanimi pravili so dokončne in veljajo za vse sodelujoče ter zoper njih ni mogoča pritožba, razen, v kolikor je v teh pravilih ali v Sporazumu o sodelovanju izrecno določeno drugače, ali v kolikor drugače izhaja iz veljavne zakonodaje.

Namen nagradne igre:

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Bosch in aktivacija strank partnerjev,  na način in pod pogoji, kot so določeni zlasti, a ne izključno, s temi pravili.

Oglaševanje in udeležba v nagradni igri potekata v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov blagovne znamke Bosch, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

Sodelovanje v nagradni igri:

Nagradna igra poteka prek spletne strani www.mojBosch.si

V nagradni igri lahko sodelujejo poslovno popolnoma sposobne osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se na zgoraj opisan način strinjajo s temi pravili in pogoji in oddajo obrazec za prijavo preko spletne strani www.mojBosch.si. S sodelovanjem v tej nagradni igri sodelujoči poda soglasje k tem pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino, obenem pa tudi privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov z namenom, v obsegu in trajanju, kot je določeno v teh pravilih in v Informacijah o varovanju osebnih podatkov organizatorja.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem imenu in za svoj račun, s svojim profilom ter s svojimi osebnimi podatki.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo stroške sodelovanja v nagradni igri (kot so npr. stroški, ki nastanejo z uporabo dostopa do svetovnega spleta, stroški prenosa podatkov, stroški oblikovanja oziroma ustvarjanja vsebin ipd).

V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji, to so osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi ali izvedbi nagradne igre, ki so zaposlene pri organizatorju, so član uprave ali nadzornega sveta organizatorja.

Sodelujoči v nagradni igri morajo izpolnjevati pogoje iz tega člena v obdobju od pričetka sodelovanja v nagradni igri do zaključka nagradne igre.

Izbira zmagovalcev:

V nagradni igri za nagrade sodelujejo osebe, ki izpolnjujejo zgornje pogoje in ki se po na www.mojBosch.si zapisanih navodilih vključijo v sodelovanje. Nagradna igra traja od 12. 4. 2021 do 15. 6. 2021. V njej sodelujejo vsi, ki v celoti uspešno rešijo spletno igro Lov na #mojBosch aparat in organizatorju igre pustijo zahtevane osebne podatke (njena pravila so zapisana v sami igri). 

Uporabnik lahko z enim elektronskim naslovom v nagradni igri sodeluje enkrat. Če z enim elektronskim naslovom sodeluje večkrat, se upošteva zgolj ena prijava v nagradno igro.

Zmagovalce nagradne igre bo po njenem zaključku določil žreb. 

Nagradni sklad nagradne igre in obdavčitev:

 1. nagrada: hladilnik Bosch KGN49XIEA (v vrednosti 899,00 evra)
 2. nagrada: mešalnik blender Bosch MMB6382 (v vrednosti 149,90 evra)
 3. nagrada: palični mešalnik Bosch MS6CB61V1 (v vrednosti 79,90 evra)

Nagrade so obdavčene skladno z Zakonom o dohodnini. Zakon o dohodnini določa, da se v davčno osnovo za dohodnino všteva posamezno darilo, če njegova vrednost z vključenim DDV znaša ali presega 42,00 EUR oziroma če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, znaša ali presega 84,00 EUR z vključenim DDV. Vse nagrade vrednostno presegajo 42,00 EUR z vključenim DDV. Za nagrade bo akontacijo dohodnine odvedel organizator. Navedeni bruto dohodek se v tem primeru všteva v letno davčno osnovo nagrajenca (tj. pri odmeri dohodnine).

Osebni podatki:

V nagradni igri za nagrade sodelujejo osebe, ki izpolnjujejo pogoje in ki se po na www.mojBosch.si zapisanih navodilih vključijo v sodelovanje. S tem se sodelujoči strinjajo da Organizator za izvedbo te nagradne igre obdeluje naslednje osebne podatke:

 • Ime in priimek 
 • E-mail naslov 

Organizator bo osebne podatke sodelujočih, ki so jih ti posredovali v okviru nagradne igre, uporabil za namen izvedbe nagradne igre ter za druge namene, v kolikor bo sodelujoči za takšne druge namene obdelave podal pisno soglasje. Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Podrobneje so pravice in obveznosti organizatorja in sodelujočih v nagradni igri glede obdelave osebnih podatkov, določene v nadaljevanju teh pravil ter v Informacijah o varovanju osebnih podatkov, ki je objavljena na spletni strani Informacije o varovanju osebnih podatkov in dosegljiva na sedežu organizatorja.

Trajanje nagradne igre in podrobnejši podatki o posameznih žrebanjih nagradne igre:

Nagradna igra bo potekala od 12. 4. 2021 do predvidoma 15. 6. 2021. Evidenca z osebnimi podatki, zbranimi v okviru ali v zvezi s to nagradno igro ter zapisnik o poteku nagradne igre se hrani na sedežu organizatorja nagradne igre v skladu s temi pravili.

Nagrade, žrebanje nagrad in obveščanje nagrajencev:

Nagrade in datum žrebanja so navedeni na spletni strani www.mojBosch.si.

Organizator bo do začetka te nagradne igre imenoval tričlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki bo:

 • nadzirala potek nagradne igre in spoštovanje teh pravil;
 • v skladu s temi pravili, ukrepala v primeru suma kršitev.

Odločitve komisije so dokončne.

Organizator bo skladno s temi pravili najkasneje v desetih (10) delovnih dneh po koncu žreba objavil nagrajence na spletni strani www.mojBosch.si. Organizator bo nagrajence o žrebanju poskušal obvestiti tudi preko elektronske pošte.

V roku treh (3) dni od dne, ko je bilo obvestilo iz prvega odstavka tega člena poslano, morajo izžrebanci organizatorju posredovati naslednje podatke:

 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča, kamor naj se mu pošlje nagrada
 • davčno številko.

Nerezidenti, ki imajo slovensko davčno številko, morajo predložiti osebni dokument, iz katerega se lahko razberejo identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov, kraj prebivanja, država prebivanja, država davčnega rezidentstva, številka osebnega dokumenta, identifikacijska številka za davčne namene dodeljena v državi rezidentstva) ter svojo slovensko davčno številko (35. člen ZDavP-2).

V kolikor izžrebanci ne posredujejo zahtevanih osebnih podatkov, se šteje, da so nagrado zavrnili.

Nagradni sklad:

Nagrad ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njihove denarne protivrednosti, ali jo zamenjati za drugo nagrado. Navedena vrednost nagrad predstavlja tržno vrednost na dan sprejema teh pravil. Morebitna kasnejša sprememba tržne vrednosti ne vpliva na vrednost nagrad. Prenos nagrad na tretje osebe ni mogoč.

Seznam nagrajencev in zapisnik (vključno z zapisniki posameznih žrebanj) nagradne igre hrani organizator nagradne igre skladno z določili teh pravil.

Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator s priporočeno pošiljko ali na drug primerno skrben način odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane ne podeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov
 • se ugotovi, da je sodelujoči kršil pravila in pogoje nagradne igre
 • v drugih primerih, ko podelitev nagrad ne bi bila možna ali zakonita.

Kršitev pravil:

V kolikor se pred glasovanjem izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji organizator lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri.

V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po izvedenem žrebanju, organizator kršitelju ni dolžan podeliti nagrade.

V kolikor je nagrada že podeljena, pa se izkaže, da je izžrebanec ali nagrajenec prišel do nagrade s kršitvami iz prvega odstavka tega člena, sme organizator zahtevati takojšnjo vrnitev nagrade ter povrnitev nastale škode.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev teh pogojev, je vsak sodelujoči Organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, Organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradnih iger izključi iz nadaljevanja nagradnih iger. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Za vse morebitne zahtevke tretjih oseb v zvezi s prenosom pravic, vsak sodelujoči s prijavo v nagradno igro Organizatorju jamči, da bo prevzel odgovornost iz tega naslova.

Vsak sodelujoči v nagradni igri samostojno kazensko in civilno odgovarja za vse posledice, ki bi nastale zaradi ali v zvezi z njegovim kršenjem teh pravil ali pravil Facebooka in Instagrama, in ki bi doletele tega sodelujočega, organizatorja ali tretje osebe. Kot kršitev navedenih pravil se šteje tako aktivna kršitev posameznih pravil kot tudi opustitev dolžnega ravnanja.

Odgovornosti organizatorja:

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem bo sodelujoče v nagradni igri obvestil preko spletne strani www.mojBosch.si, če pa to ne bo mogoče pa preko medijev. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. Zlasti, a ne izključno, organizator ne odgovarja za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrade in škodo:

 • če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,
 • če izvedbo nagradne igre preprečijo ponudniki drugih storitev informacijske tehnologije, ki predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te nagradne igre in/ali drugi ponudniki, od katerih je odvisna izvedba te nagradne igre,
 • če je neizvedba nagradne igre (za posameznika ali za vse) posledica kršitve teh pravil,
 • v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te nagradne igre.

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrad, kot so opredejene v teh pravilih, lahko organizator nagrado (posamezno ali vse) nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči v nagradni igri v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu ne morejo zahtevati podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine.

V primeru drugih bistveno spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave, ki niso zajete s prvim odstavkom tega poglavja, bo organizator ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil vse sodelujoče prek spletne strani www.mojBosch.si in po objavi izvedel oz. dokončal nagradno igro na osnovi novih pravil.

Sodelujoči partnerji ali katerakoli od oseb, ki sodelujejo na strani ali v zvezi z organizatorjem (vključno s podjetjem Bosch) ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • morebitno nedelovanje družbenega omrežja Facebook in/ali Instagram.
 • morebitno nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči ali kdorkoli tretji utrpel v zvezi ali zaradi sodelovanja v nagradni igri oziroma pri uporabi (koriščenju) nagrad,
 • nedostavljene pošiljke z nagradami.

Vsak sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi ali v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri.

Dokumentacija:

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro (vključno z zapisniki žrebanj in zapisnikom o nagradni igri) hrani organizator, in sicer:

 • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta;
 • dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti ter veljavno zakonodajo.

Končne določbe:

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na www.mojbosch.si in na Facebook strani Bosch Slovenija. Pravila nagradne igre so na vpogled dostopna v pisni obliki pri organizatorju nagradne igre .

Nagradna igra ni organizirana ali sponzorirana, izvedena ali kakorkoli povezana s Facebookom ali Instagramom, slednja tudi ne odgovarjata za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ne Instagram ne sponzorirata in ne upravljata nagradne igre ter je tudi nista posebej odobrila in z njo nista povezana. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju oz. naročniku in ne družbi Facebook ali Instagram.

Vse pravice in obveznosti Organizatorja ter sodelujočih, ki s temi pravili niso izrecno urejena, se presojajo po slovenskem pravu, skladno z dobrimi poslovnimi običaji.

Za vse morebitne spore iz naslova ali v zvezi z nagradno igro, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem 12. 4. 2021. V času trajanja nagradne igre so pravila objavljena na spletni strani www.mojBosch.si.Ljubljana, april 2021                         BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje